فایلهای صوتی حقوقی

فایل صوتی حقوق مدنی 3  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.Ir


تا جلسه 9 اپدیت شدفرمت فایل ها AMR هستند

 حجم کم با کیفت عالیباور نکردنی

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

جلسه 1
سرور Davids
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

یا

سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

=========================================

جلسه 2
سرور Davids

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

یا
سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

=============================================

جلسه 3
سرور Davids
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


یا


سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
================================================

جلسه 4
سرور Davids
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

یا

سرور picofile
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

===============================================
جلسه 5
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9
http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

 

فایل صوتی  حقوق مدنی 6  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم


http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

جلسه 1و2

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 3

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 4

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 5

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 6

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 7

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 8

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 9

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 10

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 11

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 12

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 13

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

جلسه 14

http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif
 
_______________________________
_______________________________
 
 
دانلود فایل صوتی حقوق مدنی 7 دکتر صالحی مازندرانی استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه
 قم


و عضوهیت علمی دانشگاه قم

http://s1.picofile.com/file/7210432468/salehi.jpg


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 

دانلود جلسه 1 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 2 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 3 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 4 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 5 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 6 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 7 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 8 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 9 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 10 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 11 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 12 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

______________________________

جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  کلیک کنید   

_____________________________ 

فایل صوتی مدنی 6 دکتر مهدی حسن زاده استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

و عضوهیت علمی دانشگاه قم


http://s2.picofile.com/file/7203325692/hasanzadeh.jpg


تمام جلسات قرار داده شدفرمت فایل ها AMR هستند

برای دریافت نرم افرار جهت اجرا شدن فایل ها اینجا را کلیک کنید

 


دانلود جلسه 1 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 2 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 3 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 4 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 5 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 6 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 7 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 8 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 9 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 10 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 11 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 12 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 13 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif


دانلود جلسه 14 :


http://s1.picofile.com/file/7199714836/download_button.gif

____________________________

جهت ارائه نظرات و پیشنهادات  کلیک کنید   

__________________________

فایل صوتی  حقوق تجارت 3  دکتر ابراهیم دلشاد استاد دانشگاه آزاد قم و دانشگاه قم

http://s2.picofile.com/file/7204566983/Delshad.jpg

وبسایت رسمی استاد

www.edelshad.ir


تمام جلسات قرار داده شد

فرمت فایل ها AMR هستند

 
/ 0 نظر / 537 بازدید