آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 04/04/1390 رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 09/03/1390 رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 09/03/1390 رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 19/03/1390 رأی شماره492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 08/12/1389 اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 19/10/1389 رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 09/10/1389 رأی وحدت رویه شماره 4484- 13/6/1389 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 24/06/1389 رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 15/10/1388 رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 14/02/1388 رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 03/12/1387 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 24/01/1387 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/10/23 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعریف تعزیرات شرعی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/10/13 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/02/05 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/03 اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/03/02 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/14 اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 687 ـ2/3/1385 هیأت عمومی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/03/02 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/11/24 عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد دستگاه های دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری نسبت به این موارد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/05/15 قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/05/02 صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در بررسی و اصلاح اشتباه در واگذاری یا تنظیم اسناد اراضی کشاورزی واگذار شده به زارعین صاحب نسق بر اساس ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین سابق آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/06/19 نسخ ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد تعارض با ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 در موارد تجدید نظر از احکام کیفری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/05/31 صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/08/19 رأی وحدت رویه شماره 705ـ 1/8/1386دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/08/01 قانون مجازات اسلامی - پرونده ردیف 85/10 وحدت رویه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/02/19 براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف.. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/14 رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامه 79/2460/2462/د ـ 13/12/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخصوص امر واحدی .. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/08/28 مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی ... آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/08/28 معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری آراء مختلف.. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/09/21 تقاضای تعیین تکلیف معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی‌آباد کتول، همچنین آقای گریگورمیرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده‌ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی.. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/10/13 تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/12/09 آراء صادره در استنباط از تبصره 1 الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده220 آیین دادرسی در امور کیفری آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/03/07 آراء صادره در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم مستوجب کیفر قصاص نفس یا عضو اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/03 آرای شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، رای متفاوت . ... آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/05/25 آراء صادره در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه 1575ـ3/12/1383 پرونده کلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176ـ31/6/1383 پرونده کلاسه 42/18/9323 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/06/08 آراء صادره براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و 690 قانون مجازات اسلامی و... آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/02/05 گزارش واصله از دادستانی محترم کلّ کشور در رابطه با اختلاف نظر بین شعب 4 و 8 دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامی جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/11/26 اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسی و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجرای اصل 49 و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/10/27 مدیرکل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/09/06 آراء صادره در خصوص وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/07/10 دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آرای شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/06/13 اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/05/11 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است... آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/05/11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـیص مصـلحت نظام آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/03/21 طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة‌قضائیه که با وصول درخواست137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش .... آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/03/17 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به‎گونه متفاوت صادرگردیده آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1384/02/26 حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامه‎های 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههای تجدیدنظر این استان در استنباط آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1383/12/08 به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره 4166/ و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1383/11/03

/ 0 نظر / 997 بازدید