راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت

انواع مطالعه

مطالعه کننده باید قبل از مطالعه هدف جزیی جود را از خواندن مطلب به درستی مشخص کند.بعضی عادت دارند هر نوع مطلب را آهسته مطالعه کنند وتصور می کنند که با این روش ،مفاهیم را بهتر درک می کنند.اما شاید فقط یک نوع مطالعه را بتوان نام برد که در آن خواننده لازم است کمی آرام تر مطالعه کند(دقیق خوانی) مثلا اهمیت دا نستن و به یاد سپاری مطالب گوناگون روزنامه ها،بسیار کمتر از مطالبی است که فراگیر باید در آینده ای نزدیک در یک آزمون پاسخ گوی آنها باشد.در تعریف ما مطالعه بر سه نوع است:

1.سطحی خوانی(skimming)

2. خواندن پژوهشی(scanning)

3.دقیق خوانی (reading for exact information)

سطحی خوانی

سطحی خوانی برای بدست آوردن مفهوم اصلی پاراگراف بدون توجه به جزییات است.خواننده در این شیوه باید بداند در جستجوی چیست و چگونه باید اطلاعات خود را جستجو کند .مراحل زیر برای کمکبه خوانندگان جهت به دست آوردن مفهوم عمومی متن ،پیشنهاد می شود:

1 . خواننده در((سطحی خوانی))باید هدفی داشته باشد.او باید بداند چرا می خواندو چه چیز را می خواند.؟

2. اگر هدف او از خواندن معلوم باشد،خواهد دانست به کجا نگاه کند و چه چیز را جست وجو کندو در نتیجه،با سرعت بیشتری خواهد خواند خواننده باید به عنوان متن نگاه کند ودربارهمعنای آن فکر کند وبر روی کلمات اصلی عنوان درنگ کند.((تیتر))مفهوم اساسییا اصلی متن منتخب است

3.      خواننده باید فقط مقداری از پاراگراف را،که برای دست یابی به مفهوم اصلی لازم است ،بخواند.احتمالا خواندن اولین واخرین جمله هر پاراگراف کافی است

4.      او باید به دنبال ابزارهای ترسیمی نظیر تصاویر،نقشه ها ،عکسها،نقاشیها و نمودارها بگردد.آنها،در مقایسه با متن،اطلاعات بیشتری ارایهمی کنند

5.      او باید هدف نویسنده را بفهمد.باید بداند منظور نویسنده والگوی فکری او چیست؟ خواننده می کوشد تا سازماندهی افکار نویسنده را از طریق عناوین فرعی ،تقسیمات فرعی و بخشهای جزئی در نوشته او بفهمد

6.       خواننده باید بکوشد تا ترتیب مضا مین پاراگراف را بفهمد ،آیا نویسنده ایدهای خود را بر اساس ترتیب زمانی بصورت منطقی یا به گونه آماری بیان کرده است؟ ایا مطالب در یک سازماندهی منظم ((یک،دو،سه))مرتب شده اند؟

7.      خواننده باید برای یافتن وپی گیری مفهوم اساسی متن تلاش کند.او نباید وقت وتوان خود را صرف حفظ جزییاتی نظیر تاریخها،اسامی،شماره ها واطلاعاتی از این قبیل کند

8.      خواننده نباید جمله را کلمه به کلمه بخواند.باید کلمات کلیدی متن را بخواند و بقیه را فقط ازنظر بگذراند و از انها عبور کند.او باید کوشش کند معانی کلماتی را که نمی داند حدس بزند .اگر معنای کلمه ای را نفهمید ،نباید توقف کند وآن را دوباره بخواند.باید متن را ،هر چقدر می تواند ،سریع بخواند ،ولی نه آنقدر سریع کهحتی به طور سطحی نیز معنا را در نیابد.

خواندن پژوهشی

((خواندن پژوهشی ))نوعی سریع خوانی است که از ان برای بخاطر سپردناطلاعات مخصوصی نظیر تاریختولد ،درجه حرارت و استفاده می شود. در خواندن پژوهشی .خواننده نیازی به خواندن همه سطرها ندارد.او از سطرها وصفحه ها.به منظور یافتن اطلاعات ویژه ،به سرعت عبور می کند.خواننده در این روش ،تنها به اطلاعاتی که در پی آنهاست توجه می کند .

برای مهارت یافتن در روش((خواندن پژوهشی))،مراحل زیر پیشنهاد می شود:

1.خواننده برای اینکه بفهمد آیا آگاهیهای مورد نظر در متن موجود است یا نه ،ابتدا باید به عنوان پاراگرف نگاه کند .احتمالا این اطلا عات در تیتر پاراگراف نشان داده شده است .اگر چنین نباشد .خواننده باید آنها را در پاراگرافهای بعدی جست وجو کند

2.خواننده باید بدون اینکه سطر ها را بخواند،به آنها نگاه کند و از این طریق ،اطلاعاتی را که می خواهد جست و جو کند

3.خواننده آنگاه باید آگاهی های مورد نظر خود را تشخیص بدهد وبفهمد.

دقیق خوانی

دقیق خوانی به معنای ((خواندن برای درک کامل )) است .مطالعه برای رسیدن به چنین هدفی ،جریانی است که خواننده در آن،اطلاعات درست متن را بر می گزیندو گرداوری می کند .لازمه این نوع خواندن ،فهم مضامین ،استنباطهاودلالتهای جملات در پاراگراف است،به علاوه،خواننده بایدمعانی غیر مستقیم کلمات را،به خوبی معانی مستقیم،درک کند.

مراحل دقیق خوانی عبارتند از :

1.یافتن مفهوم اساسی با خواندن اولین وآخرین جمله پاراگراف و نگاه گذرا به بقیه سطرها.  
2.گزینش آگاهی های جزیی ومهم پاراگراف برای دست یابی به اطلاعات دقیق .
 
3.طرح پرسشها ویافتن جواب آنهادر خلال مطالعه پاراگرف با درک کامل.  
4.دنبال کردن کامل همه زوایای پاراگراف با درک آن.  
5.تقسیم بندی وسازمان دهی عناصر در ذهن برای درک مفاهیم پاراگراف  
6.دست یافتن به نتایج کلی هنگام خواندن پاراگراف
 
7.توانایی فهم نقشه های تر سیمی برای درک پاراگراف
 
8.فهم لغات،جملات وتعابیر راهنما برای درک همه پاراگراف و به دست آوردن مفهوم درست از آن.

در توضیح انواع مطالعه ،تاکید ما بر مطالعه ((پاراگراف)) ،یعنی یکی از اجزای یک متن بود،اما مطالعه متن،هدف نهایی خواندن است.خواندن هر متن شامل خواندن یک یا چند پاراگراف است.بنابراین همه نکات یاد شده هنگام خواندن متن نیز قابل اجراست.

ـ تند خوانی

در تند خوانی، تاکید بر سرعت بیشتر همراه با درک است.این دو ((سرعت ودرک))رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند .کسی که با سرعت مطالعه می کند ،از درک خوبی برخوردار است وکسی که کند می خواند ،کمتر درک می کند.

کند خوان در هر کلمه ،برای تشخیص عناصر ساختاری آن ،درنگ می کند.چنین خواننده ای در هر سطر ،که دارای صفحه ای با اندازه متوسط است ،تقریبا هفت تا هشت بار مکث می کند .در حالی که خواننده متوسط تقریبا هنگام خواندن چنان سطری ،چهار تا پنج بار ویک تند خوان تقریبا دو تا سه بار مکث می کند .بنابراین در هر مکث ،که تقریبا یک چهارم ثانیه طول می کشد،تند خوان دو تا چهار کلمه و کند خوان فقط یک کلمه می خواند .تند خوان در هر دقیقه حدود ششصد تاهزار کلمه،متوسط خوان سیصد تا چهار صد کلمه وکند خوان صد و پنجاه تا دویست کلمه می خواند.

از همین امروز سعی کنید با سرعت بیشتری مطالعه کنید،وهر بار که ،برای تمرین ،متنی را دوباره مرور می کنید ،سعی کنید در زمان کمتری آن را مطالعه کنید .برای تمرین تندخوانی برنامه ریزی کنید و هر روز ساعتی را به آن اختصاص دهیدو هنگام خواندن دست کم ،پنج بار سرعت مطالعه خود را اندازه گیری کنید وهر بار سعی کنید متن را تندتر از قبل بخوانید.

درباره تند خوانی کتابهای بسیاری تالیف شده است .برای مطالعه و تحقیق بیشتر می توانید به آنها مراجعه کنید.

ـ تمرکز در مطالعه

وقتی مطلبی را می فهمید ،دو اتفاق مهم افتاده است: یکی اینکه به درکی مناسب از مطالب جدید رسیده اید.ودیگر اینکه میان معلومات تازه و پیشین شما ارتباطی برقرار شده است .

بدون تردید سرعت مطالعه استاد از شاگرد بالاتر است ،زیرا استاد با موضوع مورد مطالعه آشنایی قبلی دارد.طبیعی است که اگر با مطلبی که می خوانیدـبه هر شکل ـآشنا باشید،آن را سریعتر می خوانید و بهتر و عمیق تر ((درک)) .این آشنایی قبلی باعث می شود تا هنگام خواندن تمرکز کافی ولازم داشته باشید.

محققان چهار مساله را از دلایل کمبود یا نبود تمرکز بر شمرده اند:

       1.    مشکلات بیرونی.

       2.    مشکلات درونی.

       3.    بی علاقه گی به موضوع مورد مطالعه.

       4.    برخورد قدرت تخیل و قدرت اراده.

مشکلات بیرونی

مشکلات بیرونی نقش بسزایی در کمبود یا نبود تمرکز دارد .هر گونه خلل در زندگی می تواند علت بروز این مشکلات با شد. آدمی از حسهای شنوایی ،بینایی .چشایی،بساوایی و بویایی بر خوردار است.همواره استشمام بوهای بد .تماس با سطوح خشن و زبر ،شنیدن صداهای گوش خراش وناهنجار وباعث نابسامانی در این حواس می شود و به این ترتیب،((حواس پرتی))بوجود می آید.

بد نیست بدانید آدمی حواس دیگری هم دارد :گرسنگی،تشنگی،درد،توازن،فشار،گرما،سرماو بنابراین هرگونه عدم تعادل در این حواس نیز باعث ((حواس پرتی ))می شود .

بر طرف کردن اینگونه حواس پرتی ها.هر یک.تدبیر جدا گانه ایمی طلبد .مثلا برای مطالعه بهتر باید سر وصدا های محیط مطالعه ،سردی یا گرمی آن ،نور ضعیف ورا از میان برداریدو نگذارید مشکلات بر شما پیروزشود.

مشکلات درونی

مشکلات درونی، بسیار مهم است و مهمتر اینکه اگر شما مشکلات بیرونی را بر طرف کنید وگرفتار مشکلات درونی باشید ،باز هم ((تمرکز حواس))ندارید.همه ما با احساسهای هیجان انگیز نظیر ترس ،دلهره،حسد،غم وآشنایی داریم .به علاوه بی تردید،گرفتار رویا و خیالات شده ایم .اما شاید بسیاری نتوانسته اندبه موقع از گرداب مشکلات درونی رهایی یابند .بعضی از این مشکلات از این قبیل هستند :

مشکلات شخصی،تحصیلی،اجتماعی،اقتصادی،شغلی یا روحی .بنابراین،بزرگترین دشمن تمرکز حواس،فر ورفتن در عالم تصورات واوهام است .اینگونه حواس پرتی ها،اغلب،زاییده عادت،بی حوصلگی ویا ضعف اراده است.

متخصصان ،بهترین راه مبارزه با این حواس پرتی ها را در این می دانند که چشمها به روی واقعیت ها باز شود ،آرزوهای دست نیافتنی پایان پذیرد وغم ها وشادی ها متعادل شوند.

بی علاقه گی به موضوع مورد مطالعه

بی علاقگی به موضوعی که در حال مطالعه اش هستید ،یکی دیگر از عوامل حواس پرتی است .اگر به موضوعی علاقه نداشته باشید ،نخواهید توانست آن را به خوبی درک کنید.این را بدانید که تند خوانی باعث علاقه مندی به مطالعه نمی شود ،بلکه باید قبل از مطالعه ،انگیزه ای نیرومند برای خواندنداشته با شید.

اگر به دلایلی به موضوع مورد مطالعه علاقه ندارید ،ولی ناچار به مطالعه آن هستید ،باید نگرش خود را عوض کنید وبه خودتان تلقین کنید که برای رسیدن به آینده ای خوب ودرخشان ،باید به آن موضوع علاقه مند شوید. اصولا کسی که در زندگی دارای هدف باشد ،با مشکلات به شیوه ای عاقلانه و صحیح مواجه می شود وبا تدبیر موانع را از سر خود بر می دارد .

برخورد قدرت تخیل و قدرت اراده

بحث درباره ((اراده))و ((تخیل)) از دیر باز در میان بوده و مطالب بسیاری در این باره بیان شده است .حتما برایتان پیش آمده هنگامی که کتاب را برای خواندن باز می کنید ،تخیلات گوناگون ظاهر می شوند ودست به دست هم می دهند تا شما از مطالعه دست بکشید .از سوی دیگر ،اراده شما تلاش می کند تا آن کتاب را بخوانید.اراده وتخیل در مبارزه ای هیجان انگیزد پی مغلوب کردن یکدیگرند .اما در پایان،اغلب تخیل پیروز می شود و اراده را شکست می دهد .

/ 0 نظر / 217 بازدید